Urimelig påstand

av Lars Borgersrud

Publisert i Klassekampen 20. februar 2013


Torgeir M. Hillestad gjentar 16. februar at det var «dollaren som ble den avgjørende faktoren i andre verdenskrig».

Men fra å hevde at den var avgjørende ved Stalingrad, hevder han nå at det først var «i neste omgang», altså etter Stalingrad, for ellers ville sovjeterne vært tvunget til å føre en «endeløs og statisk forsvarskrig uten framdrift» og bukket under. Som bevis for dette mener han at Nikita Khrustsjov, som han utroper til «øverst ansvarlig på Stalingradsfronten», skal ha sagt at uten amerikanske lastebiler og drivstoff ville russerne aldri nådd Berlin. Hva sier tallene om dette?

Aschehougs Verdenshistorie (bind 13, utgave 1982, side 231), som er basert på en stor representativ internasjonal litteratur, anfører at Sovjet fikk (blant annet) 20.500 fly, 14.500 stridsvogner og 13.000 kanoner i hjelp, mot egenproduserte 136.000, 100.000 og 480.000. Marskalk Sjukov oppgir i sine memoarer Reminiscences and Reflections (bind 2, 1974, engelsk utgave 1985, side 460) 18.000 fly og 11.000 stridsvogner. Aschehoug anfører at bare en mindre del av leveransene var av samme kvalitet som sovjetprodusert. Sjukov skriver det samme, nemlig at flyene og stridsvognene «did not display high fighting qualities; especially tanks, which, running on petrol, would burn like torches».

Forskjellige andre verker oppgir tall i samme størrelsesorden, som altså for de to vi har sitert varierer fra elleve prosent fly, stridsvogner og kanoner (Aschehoug) til fire prosent (Sjukov). Tallene er ikke helt sammenlignbare fordi Sjukov inkluderte alle krigsleveranser. Bare når det gjeldt biler og bomullsstoffer utgjorde hjelpen en stor andel, henholdsvis 205 og 1616 prosent av det egenproduserte. Men oljeleveransen («drivstoff») utgjorde bare tre prosent.

Om altså tallene kan variere noe, så er det ingen uenighet i litteraturen om størrelsesordenen på leveransene av de viktigste krigsmidlene. De viser hvor lite rimelig Hillestads påstander er. Det var for øvrig sjefen for 62. armé, general Vasili Tjuikov som var «øverste ansvarlig på Stalingradfronten». Khrustsjov var ikke militær i det hele tatt. Han var politisk kommissær.