Var Sovjet egentlig en alliert?

av Lars Borgersrud

Publisert i Aftenposten 27. januar 2017


Arnfinn Moland hevder i Aftenposten 25. januar at «kommunistene var blitt likebehandlet når det gjelder krigsdekorering», fortsatt uten å ta opp de åpenbare avvikene fra dette som er blitt påpekt. I stedet får han seg til å hevde at en «utro tjener lekket rapporten ... før FD hadde rukket å behandle den ... som passet som hånd i hanske for referansegruppen». Alle som leser dette forstår hva han insinuerer; nemlig at vi skulle ha «lekket» rapporten. Sannheten er at referansegruppens eksemplarer av sluttrapporten ble innlevert til FD.

Moland kommenterer videre de militære historikernes «forbilledlige» gjendrivelse av Borgersruds syn på det prinsipielle at Sovjet var alliert med Norge som Storbritannia. Det dreier seg her om referansegruppens kommentarer til første delinnstilling (s. 5 og 6) om forskjellsbehandling av nordmenn i britiske og sovjetiske spesialtjenester når det gjelder dekorasjoner. Istedenfor å forholde seg til det prinsipielle, argumenterer det militære utvalget i sin andre delinnstilling (og sluttrapport), i tekst og fotnoter (s. 71–75) for hvorfor og hvordan forholdet til Sovjetunionen var så vesensforskjellig fra forholdet til Storbritannia, at den eneste rimelige tolkningen er at Sovjet egentlig ikke kan betraktes som en alliert, i alle fall ikke når det gjelder dekorasjoner. Moland gjør disse ord til sine.

Kvase av selvmotsigelser

Kjernen i denne saken er ikke hva Kjetil Henriksen, Arnfinn Moland eller andre forsvarsansatte forskere måtte mene om Sovjet under Andre verdenskrig. Kjernen er et prinsipielt spørsmål, nemlig om Norge folkerettslig var alliert med Sovjet med alle de forpliktelsene som det førte med seg. For de fleste vil svaret være åpenbart. Det oppsiktsvekkende er at det militære utvalgets medlemmer konkluderer motsatt, og begrunner det med synet på Sovjetunionen og sovjetkommunismen. Det må de i og for seg gjerne gjøre, men ikke samtidig hevde at det ikke lå politiske vurderinger til grunn, som sluttrapporten deres gjør. Her er de inne i en kvase av selvmotsigelser og det er pussig at Moland ikke ser det.

Forsvarsministeren har stilt seg bak utvalgets konklusjon. Det er derfor naturlig å be henne om å klargjøre sitt syn på allianseforholdet til Sovjet under Andre verdenskrig. Vi tror at en slik klargjøring vil interessere mange, ikke bare innenfor Norges grenser.